Logo
Logg inn

Offentlig postjournal for 15.01.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Gradering
17/002270-0003 12.01.2018 I Søknad om tilskudd til Verdensarven Røros og Cirkumferensen - Os kommune - prosjekt: Seterklartlegging i Os kommune Os Kommune Elisabeth Seip
18/000272-0001 15.01.2018 I Valglister til Fylkestingsvalg i perioden 1975-1999 Helene Olsen - Forskningsassistent ved Handelshøyskolen BI Bjarne H. Christiansen
17/002892-0017 15.01.2018 I Krav om innsyn i 17/002892-0016 - Krav om innsyn i 17/002892-0014 - Svar - Vedrørende Løyvesituasjonen Tynset Gro Janita Repseth Grethe Blystad
16/013637-0044 15.01.2018 I Krav om innsyn i 16/013637-0043 - Løyve for reservedrosje D-65R i Rendalen - tildeling - Lidvin Marius Solberg Gro Janita Repstad Grethe Blystad
17/007939-0002 11.01.2018 I Søknad om fylkeskommunale vassdragsmidler 2018 - tiltak: Nye tak og avstivinger av brutårn for hengebrua i Os kommune - Stormyrbruas venner v/Vidar Gynnild Dr. Philos. Vidar Gynnild Hanne Thingstadberget
18/000090-0002 12.01.2018 I Oversendelse av dokumentasjon til søknad - oppføring av fritidsbolig gnr/bnr 162/1/7 - Storbuvika - Engerdal kommune - søker: Reidun Joten og Magnar Often Engerdal Kommune Hanne Thingstadberget
17/004551-0086 11.01.2018 I Plan for Den kulturelle skolesekken 2017/2018 - Trysil kommune - epostkorrespondanse Trysil Kommune Øyvind Midtskogen
14/000402-0102 12.01.2018 I Svar - Årsrapport vedrørende sykepleiefaglig HMS-arbeid 2017 Fylkestannlegen i Hedmark Karita Tøraasen
12/010949-0043 10.01.2018 I Varsel om oppmålingsforretning på eiendom gnr/bnr 13/833 - Svartbekkvegen 83 - Elverum kommune - oppretting av ny grunneiendom Elverum kommune Hilde Merete Godager
17/005750-0010 12.01.2018 I Svar - Stressmestringskurs Fylkestannlegen i Hedmark Karita Tøraasen
17/007828-0005 14.01.2018 I Søknad om tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) - 2018 - Orion Festival Orions Hage AS Lars Gotaas
18/000246-0001 11.01.2018 I Melding om tilsyn - Elverum videregående skole Ane Tonette Lognseth Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/000261-0001 12.01.2018 I Revidert rundskriv om trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring - Udir-2-2018 Utdanningsdirektoratet Geir Solberg
16/017692-0004 12.01.2018 I Rapport og utbetalingsanmodning - prosjekt Mat og reiseliv i Osloregionen 2016/2017 Fylkesmannen I Oslo og Akershus Bente Karine Ellingsen
17/007658-0014 12.01.2018 I Opplæring i kriminalomsorgen - årsrapport 2017 fra: Skarnes videregående skole - Hedmark fengsel Bruvoll avd. Skarnes videregående skole Willy Kroken
18/000257-0001 12.01.2018 I Søknad om godkjenning av bedrift/fag i opplæringskontor - Bjørns Transport AS - yrkessjåførfaget Opplæringskontoret for transport- og logistikkfag i Hedmark Solveig Ljødal
17/006185-0005 12.01.2018 I Kopi - Merknader til endring av reguleringsplan for områdene Pellerviken - Strand - Strandsagvegen - Granerudjordet - Globus i Ringsaker kommune Fylkesmannen i Hedmark Elise Bringslid
16/016991-0008 11.01.2018 I Teknisk kontroll av detaljregulering for Rv2 Roverud - Føttaskjæra - Kongsvinger kommune Kartverket Elise Bringslid
18/000259-0001 12.01.2018 I Endringssøknad ny 132 kV jord/sjøkabel - Nes - Engelandsodden, Gjøvik - Høring av konsesjonssøknad Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Tina Amundsen
17/001439-0132 14.01.2018 I Rapport og regnskap generelle kulturmidler - anmodning om restutbetaling Ivaregga Ska Camilla Øien Østmo
18/000251-0001 11.01.2018 I Handlingsplan for idrett og nærmiljø 2018 - 2021 Elverum Kommune Kari Nilssen
18/000252-0001 12.01.2018 I 040372481 - Hamar kommune - Finsal flerbruksflate ved Finsal nærmiljøanlegg - etablering av ballbane Hamar kommune Kari Nilssen
17/007579-0009 12.01.2018 I Spillemidler 2018 - Handlingsplan for idrett og nærmiljø 2018 - 2021 - vedtak i kommunestyret - Elverum kommune Elverum Kommune Kari Nilssen
17/007579-0010 11.01.2018 I Prioritering av søknad om spillemidler - Hamar kommune - 2018 Hamar kommune Kari Nilssen
17/004671-0020 15.01.2018 I Namnet til dei samanslegne fylka Vang Mållag
17/004671-0019 13.01.2018 I Namn på det nye storfylket (noverande Oppland og Hedmark) Nord-Aurdal Mållag Randi Sletnes Bjørlo
17/007514-0009 12.01.2018 I Kopi - Kommuneplanens arealdel for Hamar - Offentlig ettersyn Fylkesmannen i Hedmark Elise Bringslid
17/007514-0010 12.01.2018 I Kopi - Offentlig ettersyn av kommuneplan for Hamar - arealdel - Hamar kommune Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten Elise Bringslid
18/000049-0009 12.01.2018 I Søknad om tilskudd til vilttiltak - 2018 - Taksering av rype og skogsfugl 2018 Norges Jeger og Fiskeforbund Hedmark Arne Magnus Hekne
18/000049-0008 13.01.2018 I Søknad om tilskudd til vilttiltak - 2018 - Manipuleirng av fòrtilgang for rødrev gjennom året Rendalen Østfjell Småviltsamarbeid Arne Magnus Hekne
18/000121-0002 11.01.2018 I Vedrørende Rundskriv H-1/18 Statsbudsjettet for 2018 – Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Gro Hilde Reinsborg
18/000274-0001 12.01.2018 I Søknad om prosjektmidler - gnr/bnr 4/83 - kap. 1429 post 77 - Foreningen Atna godshus Foreningen Atna godshus Agnethe Jovall
17/006636-0003 11.01.2018 I Henvendelse fra Jernbaneforum Kongsvingerbanen om fylkeskommunenes rolle for å styrke arbeidet i Jernbaneforum Kongsvingerbanen Kongsvinger kommune Øystein Sjølie
16/000131-0033 12.01.2018 I Refusjonskrav - prosjektlederstilling for energi og klima i Sør-Østerdal - 01.10.2017 - 31.12.2017 Stor-Elvdal kommune Hilde Kristin Hansen
17/007532-0011 12.01.2018 I Kopi - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanen 2018 - 2030 - Samfunnsdel - Hamar kommune Fylkesmannen i Hedmark Elise Bringslid
18/000205-0002 11.01.2018 I Svar - Forespørsel Iram Haq 20. april 2018 Orator v/Kristin Agustoni Elise Kristensen
17/007577-0003 13.01.2018 I RF13.50 - Søknadsnummer 2017-0165 - prosjektnavn: Brosjyre om jordbruket i Åmot kommune - støtteordning Økt innovasjon, kompetanse og nyetableringer i Hedmark Åmot kommune
16/013305-0031 12.01.2018 I Ekspropriasjon av bruksrett til veg - anmodning om partshjelp Tonje Humberset Lilleås Unntatt offentlighet Ofl. §18
16/013305-0030 27.12.2017 I Kopi - Skjønn - 16-079080SKJ-SOST - Næringlivegen Tonje Humberset Lilleås Unntatt offentlighet Ofl. §18
18/000249-0001 11.01.2018 I Godkjenning av praksisperiode til barne- og ungdomsarbeiderfaget Anita Aasterud Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/000265-0001 02.01.2018 I Lærekontrakt til godkjenning - elektrikerfaget Merethe Lillehovde Unntatt offentlighet Ofl. §13
15/005802-0007 03.01.2018 I Prøveprotokoll - energimontørfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Unntatt offentlighet Ofl. §13
15/005801-0008 03.01.2018 I Prøveprotokoll - energimontørfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/000245-0001 12.01.2018 I Praksis - Banemontør Simon Rostgaard Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/000268-0001 12.01.2018 I Oppmelding til fagprøve - byggdrifterfaget - praksiskandidat Simon Rostgaard Unntatt offentlighet Ofl. §13
13/005402-0008 21.12.2017 I Prøveprotokoll - reservedelsfaget Hans Skjøthaug Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/000243-0001 13.01.2018 I Oppmelding - praksiskandidat - yrkessjåførfaget Solveig Ljødal Unntatt offentlighet Ofl. §13
14/005069-0006 09.01.2018 I Bekreftelse fra PPT Sigurd Vabekk Hjelle Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/000256-0001 12.01.2018 I Høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-områder pkt 3 - gnr/bnr 60/571, Skotterud - Eidskog kommune - hjemmelshaver: Mette Hauger Tangen Eidskog Kommune Christer Danmo
16/001516-0007 12.01.2018 I Kopi - Eidsiva Bioenergi AS - Vedtak om endringer i konsesjonsområdets yttergrenser - fjernvarme i Elverum Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve) Christer Danmo
18/000254-0001 12.01.2018 I Regionreformen - Invitasjon til workshop 5. – 6. februar og 9. mars 2018 Statens Vegvesen
18/000244-0001 11.01.2018 I Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester Samferdselsdepartementet
18/000269-0001 12.01.2018 I Høring - forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester med tilhørende forskrifter Kulturdepartementet
18/000264-0001 12.01.2018 I Seminar om klimagassutslipp fra fylkeskommunal persontransport Samferdselsdepartementet
16/020705-0003 08.01.2018 I Melding til Oppfølgingstjenesten i Hedmark fra ungdom med ungdomsrett som ikke skal søke videregående opplæring 2018-2019 Sjur Alhaug Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/003093-0011 08.01.2018 I Melding til Oppfølgingstjenesten i Hedmark fra ungdom med ungdomsrett som ikke skal søke videregående opplæring 2018-2019 Sjur Alhaug Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/001082-0021 08.01.2018 I Melding til Oppfølgingstjenesten i Hedmark fra ungdom med ungdomsrett som ikke skal søke videregående opplæring 2018-2019 Sjur Alhaug Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/009444-0020 10.01.2018 I Melding til Oppfølgingstjenesten i Hedmark fra ungdom med ungdomsrett som ikke skal søke videregående opplæring 2018-2019 Therese Bråten Bakketun Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/019746-0004 02.01.2018 I Ny dato - Innkalling til samarbeidsmøte Therese Bråten Bakketun Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/001443-0010 09.01.2018 I Melding til Oppfølgingstjenesten i Hedmark fra ungdom med ungdomsrett som ikke skal søke videregående opplæring 2018-2019 Therese Bråten Bakketun Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/007059-0005 09.01.2018 I Prøveprotokoll - helsearbeiderfaget Anita Aasterud Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/010072-0008 15.01.2018 I Lærekontrakt til godkjenning - Trevare- og bygginnredningsfaget Merethe Lillehovde Unntatt offentlighet Ofl. §13
14/003264-0016 10.01.2018 I Lærekontrakt til godkjennning - frisørfaget Merethe Lillehovde Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/006238-0003 06.12.2017 I Prøveprotokoll - praksiskandidat - betongfaget Simon Rostgaard Unntatt offentlighet Ofl. §13
14/005225-0012 21.11.2017 I Prøveprotokoll - betongfaget Simon Rostgaard Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/001195-0020 10.04.2017 I Sakkyndig vurdering om utvidet tid i videregående opplæring grunnet behovet for spesialundervisning etter opplæringslova § 3-1 Solveig Ljødal Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/008844-0007 15.01.2018 I Søknad om særskilt tilrettelagt privatisteksamen våren 2018 Bjørg K. Helseth Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/013637-0042 12.01.2018 U Svar - Løyve for reservedrosje i Rendalen - driftsstart Rune Steinar Nyberget Grethe Blystad
16/019643-0011 15.01.2018 U Svar - Søknad om utvidet opplæringsrett Ragnhild Eriksen Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/004551-0080 11.01.2018 U Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2017/2018 Ringsaker kommune Øyvind Midtskogen
17/004551-0081 11.01.2018 U Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2017/2018 Åmot kommune Øyvind Midtskogen
17/004551-0082 11.01.2018 U Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2017/2018 Sør-Odal kommune Øyvind Midtskogen
16/017994-0035 11.01.2018 U Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/017994-0034 11.01.2018 U Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/017994-0036 12.01.2018 U Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/017994-0033 11.01.2018 U Krav om betaling for opplæring til elev(er) bosatt i barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/004394-0006 08.01.2018 U Letter of commitment - Oshikoto Regional Council Oshikoto Reginal County Council, Mostafa Pourbayat
17/006984-0002 08.12.2017 U Svar - Invitasjon til deltakelse i samisk råd i Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Mostafa Pourbayat
17/001524-0008 21.12.2017 U Skjema for rapportering tildelte midler skolehelsetjeneste - rapport helsesøstertjenesten Våler kommune Ingrid Lauvdal
17/005274-0006 10.01.2018 U Invitasjon til høringskonferanser folkehelsestrategi 23., 24. og 31. januar 2018 Iht. adresseliste Sissel Løkra
17/006919-0002 10.10.2017 U Dokumentasjon - tannbehandling ved yrkesskade - e-postkorrespondanse Turid Wettre Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/006919-0005 18.10.2017 U Fortsettelse på henvendelse om tannskade Turid Wettre Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/006919-0004 17.10.2017 U Vedrørende tannbehandling ved yrkesskade - e-postkorrespondanse Turid Wettre Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/008179-0002 12.01.2018 U Svar - Forelegging av tiltak - Skurufjellet i Fageråsen - Trysil kommune - Kulturvernfaglig uttalelse Eidsiva Nett AS Ove Holseng
17/008149-0002 12.01.2018 U Svar - Søknad om nydyrking - gnr/bnr 67/21 - Våler kommune - søker: Olav Jacob Tøraasen - Kulturvernfaglig uttalelse Våler kommune Ove Holseng
17/008152-0002 12.01.2018 U Svar - Søknad om nydyrking - gnr/bnr 60/1 med flere - Våler kommune - søker: August Embretsen - Kulturvernfaglig uttalelse Våler kommune Ove Holseng
17/006980-0005 12.01.2018 U Endring av vedtekter til Brønnøysund - sendt per post Brønnøysundregistrene Kristin Rønning
17/006620-0005 11.10.2017 U Deres sak 201706966 - flytting av bekk ved Reksla - Løten kommune, Hedmark - fant vedlegg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Øystein Lia
17/006620-0004 11.10.2017 U Deres sak 201706966 - flytting av bekk ved Reksla - Løten kommune, Hedmark - ikke tilstrekkelig opplyst sak Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Øystein Lia
18/000031-0001 15.01.2018 U Kunngjøring - 18/31 - Rammeavtale på grafisk design til Hedmark Trafikk og Hedmark fylkeskommune Mercell Norge AS Stein-Erik Rønningen
18/000187-0003 15.01.2018 U Regionvis møter om skoleutvikling Adresseliste Paal Morken Andersen
15/009740-0008 08.01.2018 U Utbetaling av tilskudd til flomlys på Kongsvinger festning Kongsvinger kommune Linda Stewart
16/020945-0002 19.10.2017 U Produksjon av eksamensoppgaver i NOR1206 og NOR1408 vår og høst 2018 Geir Solberg Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/020945-0003 20.10.2017 U Produksjon og gjennomlesing av eksamensoppgaver i NOR1206 og NOR1408 vår og høst 2018 Geir Solberg Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/006185-0002 18.09.2017 U Svar vedrørende kulturminner i forbindelse med nytt boligfelt i Brumunddal - Ringsaker kommune Norconsult AS Tina Amundsen
17/001439-0047 09.10.2017 U Svar - rapport og regnskap - Frihetens Øyeblikk - utbetaling Ane Marthe Sørlien Holen Bjørn Westad
16/018213-0011 10.01.2018 U Svar - Søknad om fylkeskommunal støtte til Senter for praksisrettet idrettsvitenskap, nettverk og nyskaping - SPINN for 2018 rapport for aktiviteten i 2017 SPINN / Høgskolen i Innlandet Kjersti Rønning Huber
16/016620-0010 10.01.2018 U Svar - Første delutbetaling fra Hedmark fylkeskommune - Olympiatoppen Innlandet 2018 Olympiatoppen Innlandet Kjersti Rønning Huber
17/007994-0002 12.01.2018 U Svar - RF13.50 - Søknadsnr 2017-0023 - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Indre Skandinavia - prosjekt: OpenComp Høgskolen i Innlandet Erik Hagen
15/003709-0017 03.01.2018 U Svar - RF13.50 - Søknadsnummer 2015-0017 - prosjekt Scandinavian Mountains i SITE-regionen - anmodning om utbetaling med detalj kostnadsrapportering Trysil Kommune Stig A. Ø. Skoglund
17/005957-0003 11.10.2017 U Tilskudd til fiskesprellaktivitet Iht adresseliste Sissel Løkra
17/007067-0002 24.10.2017 U Svar - Forespørsel om kulturminnetiltak - Thorstuen/Torstuguan - Mesnalia - gnr/bnr 506/10 - Ringsaker kommune Liv Haugen Agnethe Jovall
13/000316-0017 15.01.2018 U Godkjent oppmelding - feierfaget Harry Ottar Nilssen Unntatt offentlighet Ofl. §13
15/001541-0010 15.01.2018 U E-postkorrespondanse - avslutning av lærekontrakt Merethe Lillehovde Unntatt offentlighet Ofl. §13
13/003665-0018 15.01.2018 U Svar - Saksnummer 13/3665-16 - dokumentasjon bestått fag Merethe Lillehovde Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/001245-0018 15.01.2018 U Godkjent oppmelding - anleggsgartnerfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Unntatt offentlighet Ofl. §13
15/002042-0013 15.01.2018 U Godkjent oppmelding - telekommunikasjonsmontørfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Unntatt offentlighet Ofl. §13
15/005112-0009 15.01.2018 U Godkjent oppmelding - elektrikerfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/016567-0022 11.01.2018 U Svar - Søknad om utvidet opplæringsrett Ragnhild Eriksen Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/013637-0041 12.01.2018 U Svar - Tildeling løyve for reservedrosje D-65R i Rendalen - driftsstart Lidvin Marius Solberg Grethe Blystad